Edwardsburgh Eddies

Name Gender Hand Primary Level
Blake Ellis Boy Right Varsity Stats
Brandon Hosang Boy Right Varsity Stats
Brayden Hardy Boy Right Varsity Stats
Brianna Longbrake Girl Right Varsity Stats
Catarina Mcguire Girl Right Varsity Stats
Colin West Boy Right Varsity Stats
Donaven Gordon Boy Right Junior Varsity Stats
Elek Widman Boy Right Junior Varsity Stats
Ella Yowell Girl Right Varsity Stats
Eucris Ugay Girl Right Varsity Stats
Gabe Campoli Boy Right Varsity Stats
Gracelin Haas Girl Right Varsity Stats
Harry Waldon Boy Right Varsity Stats
Hunter Holmes Boy Right Varsity Stats
Jacob Swihart Boy Right Junior Varsity Stats
Kayla Tweedy Girl Right Varsity Stats
Macy Andress Girl Right Varsity Stats
Noah Bringham Boy Right Varsity Stats
Noah Bringham Boy Right Varsity Stats
Noah Coleman Boy Right Junior Varsity Stats
Quinn Mcdaniel Boy Right Varsity Stats
Riley Benson Boy Right Junior Varsity Stats
River Jones Boy Right Junior Varsity Stats
Split Girl Girl Right Varsity Stats
Zora Nowak Girl Right Varsity Stats