Royal Oak Ravens

Name Gender Hand Primary Level
(b)split Game Boy Right Varsity Stats
(g)split Game Girl Right Varsity Stats
Aidan Morris Boy Right Varsity Stats
Charlotte Nolte Girl Right Junior Varsity Stats
Christina Rayis Girl Left Varsity Stats
Connor Orlando Boy Right Junior Varsity Stats
Drew Lang Boy Right Junior Varsity Stats
Drew Woodham Boy Left Varsity Stats
Elizabeth Murray Girl Right Varsity Stats
Finn Wheatley Boy Right Junior Varsity Stats
Gareth Maze Boy Right Junior Varsity Stats
Hunter Prokurat Boy Right Junior Varsity Stats
Jordan Wood Boy Right Junior Varsity Stats
Lily Welc Girl Right Varsity Stats
Oliver Harris Boy Right Junior Varsity Stats
Reagan Millard Girl Right Varsity Stats
Ro Void Girl Right Junior Varsity Stats
Veronika Nolte Girl Right Varsity Stats
William Simmons Boy Right Varsity Stats