Catholic Central Shamrocks

Name Gender Hand Primary Level
Alex Johnston Boy Right Junior Varsity Stats
Andy Johnston Boy Right Varsity Stats
Cole Tomaszek Boy Right Junior Varsity Stats
David Maloney Boy Right Junior Varsity Stats
Declan Lenhard Boy Right Junior Varsity Stats
Jake Stevelinck Boy Right Varsity Stats
Kellan Okray Boy Right Varsity Stats
Michael Morrone Boy Left Varsity Stats
Nick Zappia Boy Right Varsity Stats
Parker Kara Boy Right Junior Varsity Stats
Preston Berezinski Boy Right Junior Varsity Stats
Split Jv Bowler #1 Boy Right Junior Varsity Stats
Split Varsity Bowler #1 Boy Right Varsity Stats
Tony Wojtasik Boy Right Varsity Stats
Trevor Bowser Boy Right Junior Varsity Stats
Tyler Jackson Boy Right Varsity Stats